การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

 วัตถุประสงค์

                 การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เป็นองค์กรรองรับในการดำเนินงานของชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบบริหาร มีการจัดองค์กรและระบบงาน จะทำให้สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ  ได้ วิสาหกิจชุมชน ตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิสาหกิจชุมชนระดับตำบล ที่เกิดขึ้นตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชนตำบลนำร่องและตำบลหลัก

 คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน

•  เป็นวิสาหกิจชุมชนระดับตำบล ภายใต้การส่งเสริมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
•  สมาชิกประกอบด้วยเกษตรกรผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในตำบลนั้น
•  สมาชิกเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ มีการลงทุนร่วมกัน
•  มีความพร้อมในด้านบุคลากร การบริหารจัดการ มีการจัดทำบัญชี มีการกำหนดกติกา ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
   ของกลุ่ม
•  พร้อมที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนถือใช้

 วิธีการจัดตั้ง

•  เกษตรกรในตำบลรวมตัวกันโดยความสมัครใจ เพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนระดับตำบล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
   ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
•  คณะผู้จัดตั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกันจัดตั้งและแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งเป้นวิสาหกิจชุมชนต่อสหกรณ์
   จังหวัดโดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
•  ผู้เข้าชื่อร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน นัดประชุมชี้แจงการจัดตั้ง และจัดทำใบสมัครและจัดทำทะเบียนสมาชิก
•  จัดประชุมใหญ่วิสาหกิจชุมชน เพื่อพิจารณากำหนดกติกา หรือแนวทางปฏิบัติของวิสาหกิจชุมชนขึ้นถือใช้
•  ระดมทุนรวมกันเป็นค่าหุ้น

( การกำหนกติกา แนวทาง หรือระเบียบของวิสาหกิจชุมชน ให้สหกรณ์จังหวัดแนะนำให้ชุมชนพิจารณาปรับปรุงจาก
  ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์ )

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกระบวนการดำเนินงานแผนวิสาหกิจชุมชน