คำแนะนำการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้

 การกำหนดระเบียบของสหกรณ์    สามารถกระทำได้  2 วิธี  คือ

1.      สหกรณ์ไม่เคยกำหนดระเบียบนั้น ๆ ขึ้นถือใช้มาก่อน

2.      สหกรณ์เคยกำหนดระเบียบในเรื่องนั้น ๆ ขึ้นถือใช้แล้ว  แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย

2.1  แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้หรือพิมพ์ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ

2.2  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเป็นบางข้อ

วิธีการปฏิบัติเมื่อสหกรณ์จะกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้

1.      ตรวจสอบจากข้อบังคับว่าการกำหนดระเบียบนั้น ๆ เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่หรือของคณะกรรมการการดำเนินการ

2.      การบังคับใช้ระเบียบ เมื่อกำหนดระเบียบขึ้นแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อ

2.1  ระเบียบที่กฏหมายสหกรณ์กำหนดว่าจะต้องขอคามเห็นชอบนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนถือใช้  ต้องเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอความเห็นชอบ  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะถือบังคับใช้ได้

2.2   ระเบียบที่ข้อบังคับกำหนดว่าจะต้องขอความเห็นชอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบอำนาจให้ความเห็นชอบระเบียบต่างๆ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนแล้ว  ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่ กษ 1101/15775  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2539  เมื่อเห็นชอบตามหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงจะถือบังคับใช้ได้

2.3 ระเบียบใดที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการการดำเนินการ เมื่อกำหนดขึ้นถือใช้แล้วจะมีผลบังคับใช้
     ในวันถัดไป

 2.4 ระเบียบที่ข้อบังคับกำหนดว่าเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่  เมื่อกำหนดขึ้นแล้วจะต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบก่อน  และจะมีผลในวันถัดไปนับจากวันที่ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ

3.      เมื่อสหกรณ์กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้แล้ว  ให้ส่งสำเนาระเบียบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ทราบด้วย  สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์  ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/539 ลงวันที่ 28 เมษายน 2546 สำหรับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/540-541 ลงวันที่ 28 เมษายน 2546

          4.      เอกสารประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบ

4.1  หนังสือสหกรณ์                                     1   ฉบับ

4.2  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ         1    ชุด

4.3  แบบ  .. 3 (กรณีแก้ไขบางข้อ)               1    ชุด

4.4  ระเบียบฯ  ฉบับใหม่                                2    ฉบับ

5.      เมื่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์  พื้นที่  1  และพื้นที่  2 ได้รับเอกสารขอความเห็นชอบระเบียบ ให้ดำเนินการดังนี้

5.1    ตรวจสอบเอกสาร  และระเบียบฯ  หากถูกต้อง ให้ประทับตราสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับและวันที่ในส่วนเนื้อหาของระเบียบทุกหน้า

5.2  หน้าสุดท้ายของระเบียบซึ่งประธานกรรมการลงนาม  ให้ประทับตราข้อความ “นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามหนังสือสำนักงาน……………ที่………ลงวันที่…………………….”

6.      เมื่อให้ความเห็นชอบระเบียบแล้ว  ต้องแจ้งผลการเห็นชอบระเบียบให้สหกรณ์ทราบพร้อมระเบียบฯ  1 ฉบับ

 

1.      กรณีสหกรณ์ไม่เคยกำหนดระเบียบนั้น ๆ ขึ้นถือใช้มาก่อน หรือกำหนดขึ้นถือใช้ครั้งแรก

                ระเบียบสหกรณ์…………………………………………จำกัด

                 ว่าด้วย………………………………...……………………

               อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์…………………….จำกัด  ข้อ………..และข้อ……….ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดที่ ……….ครั้งที่ …………เมื่อวันที่………………………………..ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์................จำกัด

ว่าด้วย…………………………………..………………ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์…………………………………………….จำกัด  ว่าด้วย

………………………………...…………..”

          ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันที่มีมติ/วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ

/วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ   เป็นต้นไป

            ข้อ 3.  ในระเบียบนี้

                   สหกรณ์    หมายถึง    สหกรณ์………………………………จำกัด

                   คณะกรรมการ     หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการ

                                                                 ฯลฯ

                   ข้อ  4…………………………………..

                   ข้อ  5…………………………………..

                   ข้อ……………………………………..

 

                   ให้……………………………………….เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                ประกาศ  ณ วันที่………………………….

 

                                                          (…………………………………)

                                                                 ประธานกรรมการ

                                                      สหกรณ์………………………..จำกัด

 

          1.  ให้เลือกใช้ข้อความใดข้อความหนึ่ง

          2.      สหกรณ์เคยกำหนดระเบียบในเรื่องนั้น ๆ ขึ้นถือใช้แล้ว  แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย

2.1    การแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้หรือพิมพ์ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ

 

ระเบียบสหกรณ์…………………………………………จำกัด

ว่าด้วย………………………………...……………………

 

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์…………………….จำกัด  ข้อ………..และข้อ……….

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ……….ครั้งที่ …………เมื่อวันที่………………………………..

ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์…………………………….จำกัด  ว่าด้วย………………………………….

.………………ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์…………………………………………….จำกัด  ว่าด้วย

………………………………...…………..”

          ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันที่มีมติ/วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ

/วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ   เป็นต้นไป

            ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์………………จำกัด  ว่าด้วย…………………………………….

.……………..และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ  4.   ในระเบียบนี้

                   สหกรณ์     หมายถึง    สหกรณ์……………………………….จำกัด

                   คณะกรรมการ   หมายถึง    คณะกรรมการดำเนินการ

                                      ฯลฯ

                   ให้……………………………………..เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                          ประกาศ  ณ  วันที่……………………………..

 

                                                                   (………………………………………)

                                                                             ประธานกรรมการ

                                                                   สหกรณ์……………………………จำกัด

 

 

                   1.ให้เลือกใช้ข้อความใดข้อความหนึ่ง

                                  2.2     การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเป็นบางข้อ

 

ระเบียบสหกรณ์…………………………………………จำกัด

ว่าด้วย………………………………...……………………

 

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์…………………….จำกัด  ข้อ………..และข้อ……….

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ……….ครั้งที่ …………เมื่อวันที่………………………………..

ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์…………………………….จำกัด  ว่าด้วย………………………………….

.………………ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์…………………………………………….จำกัด  ว่าด้วย

………………………………...…………..”

          ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันที่มีมติ/วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ

/วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ   เป็นต้นไป

            ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์………………จำกัด  ว่าด้วย…………………………………….

.……………..และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                   “ข้อ………………………………………………………………………………………..”

          ข้อ  4.   ให้ยกเลิกความในข้อ………….ของระเบียบสหกรณ์…………………………………จำกัด

ว่าด้วย………………………...………………….และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                   “ข้อ………………………………………………………………………………………...”

 

                   ให้……………………………………..เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                          ประกาศ  ณ  วันที่……………………………..

 

                                                                   (………………………………………)

                                                                             ประธานกรรมการ

                                                                   สหกรณ์……………………………จำกัด

 

 


 

 

1.      ให้เลือกใช้ความใดข้อความหนึ่ง

2.      ให้พิมพ์ระเบียบข้อที่ต้องการแก้ไขมาทั้งข้อ ไม่ใช่เฉพาะข้อความสวนที่ต้องการแก้ไข  เนื่องจากจะต้องยกเลิกระเบียบข้อนั้น ๆ จากระเบียบเดิมทั้งข้อ

คำแนะนำการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

            กรณีกำหนดระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   สิ่งที่ต้องกำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกันในการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ  คือ

                   1.  ชื่อระเบียบ   ต้องใช้ชื่อเหมือนระเบียบฉบับเดิม  แต่การนับฉบับของระเบียบ  ให้นับฉบับเดิมเป็นฉบับที่ 1 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อๆ  ไปนับเป็นฉบับที่ 2, 3, 4…  ไปตามลำดับ  สำหรับ  ..ให้ระบุตามปี  . ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ

3.  การแก้ไขข้อความบางข้อความ   หากข้อความที่ขอแก้ไขมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยว

เนื่องกับข้ออื่น ต้องแก้ไขข้อความที่มีความสัมพันธ์กันให้หมดทุกข้อ

‏א.     อ้างอิงข้อบังคับ  หรือระเบียบใด  จะต้องระบุให้ชัดเจน

‏ב.     ใครเป็นผู้ใช้อำนาจออกระเบียบ  เช่น  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในคราวการประชุมครั้งที่เท่าใด  เมื่อวันที่เท่าใด  เป็นต้น

‏ג.      ต้องการยกเลิกข้อความในข้อใดของระเบียบเดิม  ให้ระบุยกเลิกข้อความในข้อนั้น ๆ ทั้งข้อ

‏ד.     ข้อความในระเบียบที่ขอแก้ไขจะต้องระบุมาทั้งข้อ  ไม่ใช่เฉพาะวรรคหรือข้อความที่ขอแก้ไข

‏ה.     ระบุให้ชัดเจนว่าให้ถือบังคับใช้ระเบียบฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ตั้งแต่วันที่เท่าใด

‏ו.        ให้ระบุวันประกาศ  หรือกำหนดระเบียบไว้ด้วย

4.   กรณีระเบียบนั้น ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องอื่น

ต้องดำเนินการตามความดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วจึงจะถือบังคับใช้ได้  พร้องต้องแนบสำเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของ  ธ..ด้วย