แบบฟอร์มตารางสรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์

ภาคสหกรณ์ภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

 
ลำดับ ชื่อสหกรณ์ เงินรับฝาก  เงินให้กู้ การจัดหาสินค้า/อุปกรณ์ การรวบรวม การแปรรูป การให้บริการอื่น ๆ รวม
ที่    (บาท)  (บาท)  มาจำหน่าย (บาท)  ผลผลิตเพื่อขาย (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
  สหกรณ์ภาคเกษตร              
1  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี         125,375,115.00        114,299,850.00                  47,028,156.23             17,981,581.00        13,076,027.00   -                317,760,729.23
   จำกัด              
2  สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด           18,159,424.66          16,000,000.00                  20,997,450.00                2,032,465.00           1,694,638.33   -                  58,883,977.99
3  สหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือ   -    -    -    -    -                 200,049.41                       200,049.41
   บ้านแหลม  จำกัด              
4  สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด         157,483,306.00          73,528,200.00                  82,697,907.00             70,024,566.80        15,570,497.00            3,201,907.63               402,506,384.43
5  สหกรณ์การประมงบ้านแหลม จำกัด           80,742,613.23   -                 364,971,000.00   -            3,141,304.12   -                448,854,917.35
6  สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย                 130,186.54                  37,000.00                  37,937,901.94             58,488,137.14        18,560,278.89   -                115,153,504.51
   จำกัด              
7  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด   -    -                      9,592,614.00   -    -    -                    9,592,614.00
   ลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบุรี จำกัด              
8  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำแม่ประจันต์ จำกัด   -    -    -    -    -                 103,760.00                       103,760.00
9  สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง              9,358,019.50             4,446,000.00                     4,663,108.66   -    -    -                  18,467,128.16
   จำกัด              
10  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเพชรบุรี จำกัด   -     -                      5,940,367.00   -    -    -                    5,940,367.00
11  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด                   72,400.00             1,664,400.00                     2,773,335.00   -    -                 707,295.00                   5,217,430.00
12  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย จำกัด   -              1,011,500.00                     1,241,265.00             18,386,446.00        18,386,446.00                327,711.00                 39,353,368.00
13  สหกรณ์ประมงชายฝั่งบ้านแหลม                   58,409.00             2,045,000.00   -    -    -    -                    2,103,409.00
   จำกัด              
14  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรงสามัคคี                 514,424.00             5,258,000.00                     5,287,622.00   -    -    -                  11,060,046.00
   จำกัด              
15  สหกรณ์โคนมก้าวหน้าเพชรบุรี    -    -                      3,904,600.00             10,525,225.00   -    -                  14,429,825.00
   จำกัด              
16  สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติเพื่อ   -    -    -    -    -    -    - 
   มวลชนไทย จำกัด              
17  สหกรณ์การเกษตรชะอำ จำกัด             1,692,435.42             2,755,400.00                     1,705,953.00   -    -                 905,506.09                   7,059,294.51
18  สหกรณ์การเกษตรห้วยแม่เพรียงหนึ่ง    -    -    -    -    -    -    - 
   จำกัด              
19  สหกรณ์การเกษตรห้วยแม่เพรียงสอง                   74,000.00                134,713.70   -    -    -    -                        208,713.70
   จำกัด              
20  สหกรณ์การเกษตรตำบลไร่ส้ม จำกัด   -                 134,000.00                        385,000.00   -    -    -                        519,000.00
21  สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด                   78,050.00   -                      1,150,200.00   -    -    -                    1,228,250.00
22  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทรงธรรม  จำกัด                     1,000.00             1,153,000.00                     1,207,741.00   -    -    -                    2,361,741.00
23  สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด             1,735,240.00             1,500,000.00                     4,754,900.00                2,674,297.00   -                 187,113.22                 10,851,550.22
24  สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด           27,263,064.00          16,616,000.00                  10,916,440.00                5,599,559.00           6,275,440.00            5,452,656.00                 72,123,159.00
25  สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด           12,633,535.00          23,178,000.00                  16,274,162.85   -    -    -                  52,085,697.85
26  สหกรณ์โคนมท่ายาง  จำกัด                 163,250.00   -                      6,337,480.30             10,002,285.00   -    -                  16,503,015.30
27  สหกรณ์นิคมชะอำ  จำกัด             6,345,425.00             2,800,000.00                     2,822,680.00   -    -    -                  11,968,105.00
28  ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำกัด                 262,469.43   -                         589,870.00   -    -    -                        852,339.43
รวม      442,142,366.78     266,561,063.70           633,179,753.98       195,714,561.94     76,704,631.34       11,085,998.35       1,625,388,376.09