ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

………………………………………………………

                     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งอยู่เลขที่  3 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี    สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีอำนาจหน้าที่โดยรวม ดังนี้

1.   ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่
  เกี่ยวข้อง

2.   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร

3.   ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์
 กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

4.   ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์

5.   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        1   ให้การแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  ประเภท   คือ

                                   1. สหกรณ์การเกษตร คือ องค์การที่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น
    วัตถุประสงค์
1. ให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร
2. จัดหาวัสดุการเกษตร และสิ่งของที่จำเป็นมาจำหน่าย
3. จัดหาตลาดจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
4. รับฝากเงิน
5. จัดบริการและบำรุงที่ดิน
6. ส่งเสริมความรู้ทางเกษตรแผนใหม่
7. ให้การศึกษาอบรมทางสหกรณ์

                     2. สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามลำพัง บุคคลเหล่านี้จึงรวมกันโดยยึดหลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
    วัตถุประสงค์
1.
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและธุรกิจการประมง เช่น การเก็บรักษาคุณภาพ สัตว์น้ำ  
  
การแปรรูป การเพาะเลี้ยง ฯลฯ
2.
จัดหาวัสดุอุปกรณ์การประมง หรือสิ่งของที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก
3.
จัดจำหน่ายสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในราคายุติธรรม
4.
จัดหาเงินกู้ให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ
5.
รับฝากเงิน
6.
ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ

                   3. สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร การจัด สร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิต และสิ่งของที่จำเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
    วัตถุประสงค์

1. เพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการ
   เกษตร ตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
2.
เพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินไว้นั้นจัดตั้งขึ้นเป็น สหกรณ์

                   4. สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคน เป็นเจ้าของสมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ
    วัตถุประสงค์
1. จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย
2. ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
3. ส่งเสริมความรู้ทางการค้าและการสหกรณ์แก่สมาชิก
4. ส่งเสริมให้รู้จักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

                    5. สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัย อยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.. 2542 สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตามหลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
    วัตถุประสงค์
1.  ส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปการซื้อหุ้น สมาชิกจะต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น และจะต้องถือหุ้น ต่อไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ แต่จะถือหุ้นเกินกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
2.
  รับฝากเงินจากสมาชิกทั้งประเภทเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์  โดยให้ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์
3.  
ให้บริการด้านเงินกู้ มี 3 ประเภท คือ
     3.1
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน
     3.2
เงินกู้สามัญ มีสมาชิกอื่นหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
     3.3
เงินกู้พิเศษ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

           6. สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.. 2542 โดยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดยยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคง และรักษาอาชีพดั้งเดิมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป
    วัตถุประสงค์
1. ประกอบธุรกิจด้านการบริการ ตามประเภทที่ได้มุ่งหมายจัดตั้งขึ้น
2. จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นในการให้บริการ
3. รับฝากเงิน และให้เงินกู้แก่สมาชิก
4. จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายแก่สมาชิก
5. ช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ
6. ส่งเสริมสวัสดิการ แก่สมาชิกและครอบครัว
7. ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์       

                      รายชื่อสหกรณ์ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

1.   สหกรณ์การเกษตร

     1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี  จำกัด                 สมาชิก  6,722  ราย


     2. 
สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด                 สมาชิก  2,113  ราย 


     3.  สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จำกัด            สมาชิก
  740  ราย

4.    สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด               สมาชิก  6,359  ราย

5.  สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด                           สมาชิก  2,170  ราย

6.  สหกรณ์การเกษตรชะอำ จำกัด                             สมาชิก     962  ราย

7.  สหกรณ์การเกษตรห้วยแม่เพรียงหนึ่ง จำกัด            สมาชิก     224  ราย

8.  สหกรณ์การเกษตรห้วยแม่เพรียงสอง จำกัด            สมาชิก     114  ราย

9.  สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติเพื่อมวลชนไทย จำกัด     สมาชิก     658  ราย

10. สหกรณ์การเกษตรตำบลไร่ส้ม จำกัด                   สมาชิก     139  ราย

11. สหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือบ้านแหลม จำกัด        สมาชิก     174  ราย       

12. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด               สมาชิก     347  ราย

13. สหกรณ์โคนมก้าวหน้าเพชรบุรี จำกัด                 สมาชิก     109  ราย

14. สหกรณ์โคนมท่ายาง จำกัด                          สมาชิก       53  ราย

15. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเพชรบุรี จำกัด                   สมาชิก      241  ราย

16. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำกัด                 สมาชิก       18  สหกรณ์

17. สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด                สมาชิก      217  ราย

18. สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด                   สมาชิก      435  ราย

19. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำแม่ประจันต์ จำกัด                    สมาชิก      174  ราย

20. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรงสามัคคี จำกัด        สมาชิก     422  ราย

21. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย จำกัด                      สมาชิก      242  ราย

22. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทรงธรรม จำกัด                      สมาชิก      210  ราย

23. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด                    สมาชิก      189  ราย

24. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  เพชรบุรี จำกัด      สมาชิก  15,096  ราย

                    2.  สหกรณ์ประมง
1.  สหกรณ์การประมงบ้านแหลม จำกัด                 สมาชิก     293  ราย

2.  สหกรณ์ประมงชายฝั่งบ้านแหลม จำกัด                     สมาชิก      216  ราย

                     3.  สหกรณ์นิคม

1.    สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด                           สมาชิก   2,335  ราย

2.    สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด                            สมาชิก   1,409  ราย

                     4.  สหกรณ์ออมทรัพย์

                             1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด                 สมาชิก   6,048  ราย

                             2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพชรบุรี จำกัด              สมาชิก   1,433  ราย

                             3.  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด        สมาชิก      793  ราย

                             4.  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด         สมาชิก   1,856  ราย

                             5.  สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกเพชรบุรี จำกัด    สมาชิก     504  ราย

                             6.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชลประทานซีเมนต์ จำกัด    สมาชิก  201  ราย

                             7.  สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด สมาชิก 316 ราย

                             8.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ  สมาชิก  1,105  ราย

                                 ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด

                             9.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี จำกัด               สมาชิก  1,903  ราย

                            10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดนาพรม จำกัด              สมาชิก     985  ราย

                             11. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังตะโกพัฒนา จำกัด สมาชิก     633  ราย

                             12. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก จำกัด              สมาชิก   8,580  ราย

                             13. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด      สมาชิก   3,090  ราย

                             14. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด         สมาชิก   2,418  ราย

                             15. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด          สมาชิก   1,292  ราย

                             16. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านใหม่สามัคคี จำกัด         สมาชิก      822  ราย

                             17. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จำกัด          สมาชิก   2,312  ราย

                             18. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จำกัด             สมาชิก   1,024  ราย

                             19. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยทรายเหนือ จำกัด         สมาชิก     522  ราย

                             20. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง จำกัด                สมาชิก   1,426  ราย

                             21. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนายาง จำกัด              สมาชิก   3,767  ราย

                             22. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด            สมาชิก   4,517  ราย

                             23. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ จำกัด        สมาชิก   2,149  ราย

                             24. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดป่าแป้น จำกัด              สมาชิก     310  ราย

                             25. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด         สมาชิก   2,283  ราย

                             26. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จำกัด    สมาชิก   4,244  ราย

                             27. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาเขื่อน จำกัด              สมาชิก   1,010  ราย

                             28. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด สมาชิก  2,619 ราย

                             29. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยท่าช้าง จำกัด              สมาชิก    1,294  ราย

                             30. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยเสือสามัคคี จำกัด    สมาชิก      930  ราย

                             31. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด        สมาชิก   2,056  ราย

                             32. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทานสามัคคี จำกัด         สมาชิก      577  ราย

                             33. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินทราย จำกัด           สมาชิก      102  ราย

                             34. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโล้สามัคคี จำกัด        สมาชิก    1,418  ราย

                             35. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสามัคคี จำกัด           สมาชิก      108  ราย

                     5.  สหกรณ์ร้านค้า

                             1.  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จำกัด           สมาชิก     126  ราย

                             2.  ร้านสหกรณ์สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จำกัด             สมาชิก     840  ราย

                     6.  สหกรณ์บริการ

                             1.  สหกรณ์บริการเดินรถเพชรบุรี จำกัด                 สมาชิก     137  ราย

                             2.  สหกรณ์บริการไทยช่วยไทยแก่งกระจาน จำกัด       สมาชิก     128  ราย

 

                        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ..2545 สรุปผลการปฏิบัติงาน   ดังนี้.-

1.    โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)

วัตถุประสงค์

-         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

-         ส่งเสริมการตลาดผลิตผลการเกษตร

-         ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

-         สร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

สหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อดำเนินการจัดสร้างอุปกรณ์ตามโครงการ  จำนวน 4

สหกรณ์ รวมเงินทั้งสิ้น 52,526,789.-  บาท

1.    สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด 

ก่อสร้างโรงสีขนาด 40 ตัน/วัน           งบประมาณ   9,751,000.-  บาท

สร้างไซโลขนาด 250 ตัน  ( 2 ชุด )   งบประมาณ   4,100,000.-  บาท

สร้างลานตากขนาด 2,985 ตารางเมตร           งบประมาณ     893,000.-  บาท

2.    สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด

สร้างลานตากขนาด  3,500 ตารางเมตร          งบประมาณ   1,037,000.-  บาท

3.    สหกรณ์โคนมชะอำ  -  ห้วยทราย  จำกัด

      -  สร้างโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 1,000 ลิตร/ชั่วโมง  งบประมาณ  20,000,000.-  บาท

                      4.  สหกรณ์การประมงบ้านแหลม จำกัด

                            -  สร้างโรงน้ำแข็งซอง ขนาด  30 ตัน/วัน           งบประมาณ  16,745,789.-  บาท     

                     2.   โครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบสถาบันเกษตรกร

                          วัตถุประสงค์

-         เพื่อให้การชำระหนี้ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น

-         ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่มากขึ้น

-         ปริมาณเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้น

-         ประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น

-         ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ

 

                          สหกรณ์เข้าร่วมโครงการรวม  15  สหกรณ์  จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 5,533 ราย  วงเงินเพื่อชดเชยกรณีลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี  จำนวน                   บาท  

1.    สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด              สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    462  ราย

2.    สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด            สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    451  ราย

3.    สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด                     สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    169  ราย

4.    สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย จำกัด              สมาชิกเข้าร่วมโครงการ     47   ราย

5.    สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทรงธรรม จำกัด               สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    102  ราย

6.    สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรงสามัคคี จำกัด       สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    111  ราย

7.    สหกรณ์ประมงชายฝั่งบ้านแหลม จำกัด       สมาชิกเข้าร่วมโครงการ     21  ราย

8.    สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จำกัด    สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    263  ราย

9.    สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด            สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    920  ราย

10.   สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด                   สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    221  ราย

11.   สหกรณ์การเกษตรชะอำ จำกัด              สมาชิกเข้าร่วมโครงการ    230  ราย

12.   สหกรณ์โคนมท่ายาง จำกัด                  สมาชิกเข้าร่วมโครงการ       6  ราย

13.   สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด          สมาชิกเข้าร่วมโครงการ  2,422  ราย

14.   สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด              สมาชิกเข้าร่วมโครงการ     83  ราย

15.   สหกรณ์การเกษตรตำบลไร่ส้ม จำกัด  สมาชิกเข้าร่วมโครงการ     25  ราย

                     3.  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในสถาบันสหกรณ์

                          วัตถุประสงค์

-         ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรโดยผ่านสหกรณ์

-         สหกรณ์ผลิต/ส่งเสริมให้สมาชิกผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมัก

-         สหกรณ์เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพในระหว่างการ
      เพาะปลูก

-         สมาชิกสหกรณ์รวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยหมัก หรือผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ย
      ชีวภาพ

สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ  จำนวนเงิน 165,000.- บาท

                     4.   โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

-         เพื่อกระตุ้นการผลิตของกลุ่มจากการได้รับงบประมาณอุดหนุน กลุ่มละ 40,000 บาท

-         มีการบริหารการจัดการที่ดีของกลุ่ม

-         มีการวางแผนการผลิตและการตลาด

-         มีความสามารถในการบริหารเงินทุน

       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มตามโครงการ จำนวน 7 กลุ่ม แยกเป็น

                          1.  กลุ่มพื้นฐาน  จำนวน 3 กลุ่ม  ใช้งบฝึกอบรม  61,900  บาท งบเงินอุดหนุน  120,000 บาท ประกอบด้วย

1.1  กลุ่มสมาชิกและเยาวชนสหกรณ์ผู้เลี้ยงหอยบ้านแหลม จำกัด

1.2  กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรงสามัคคี จำกัด

1.3  กลุ่มผู้ผลิตกระดาษจากใบสับปะรด (สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด)

                          2.  กลุ่มก้าวหน้า (เชิงธุรกิจ จำนวน 1 กลุ่มใช้งบฝึกอบรม  20,000 บาท  งบเงินอุดหนุน 120,000 บาท  ประกอบด้วย

2.1 กลุ่มสตรีสหกรณ์หุบกะพง สาขาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

                          3.  กลุ่มดีเด่น (ทางธุรกิจ)  ได้รับเงินอุดหนุน  3,448,800 บาท ประกอบด้วย

                              3.1 กลุ่มสตรีสหกรณ์หุบกะพง สาขาศิลปาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

     3.2 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด

3.3สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

                     5.   โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์ ปี 2544/45

                          วัตถุประสงค์

-   เพื่อให้สมาชิกได้รับราคาข้าวเปลือกขั้นต้นที่เป็นธรรม

-   เพื่อให้สมาชิกได้รับราคาเพิ่มขึ้นจากการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

-   เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อการซื้อและการตลาดเชื่อมโยงกันครบวงจร

-   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  ในการยกระดับภาคข้าวเปลือกที่เป็นธรรม

                          สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงฯ  จำนวน  3  สหกรณ์  ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ 12,600,000 บาท  รวบรวมข้าวเปลือกได้ทั้งสิ้น 3,268.254 ตัน มูลค่า 14,037,140 บาท  ดังนี้

                      5.1   สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด  ได้รับจัดสรรเงินกู้   4,950,000  บาท

                                 - รวบรวมข้าวเปลือกได้  1,356.362  ตัน  มูลค่า  5,912,140  บาท

5.2   สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด  ได้รับจัดสรรเงินกู้  4,150,000  บาท

      - รวบรวมข้าวเปลือกได้  1,753.66  ตัน  มูลค่า  7,439,602  บาท

5.3   สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด  ได้รับจัดสรรเงินกู้  3,500,000  บาท

      - รวบรวมข้าวเปลือกได้  158.232  ตัน  มูลค่า  685,398  บาท      

6.      การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                           วัตถุประสงค์

-         เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                            โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 โครงการ  สหกรณ์ที่อยู่ในโครงการคือ สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด  วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  215,800.-  บาท

7.      โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วัตถุประสงค์

-         เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ หลักและวิธีการสหกรณ์ด้วยการปฏิบัติจริงครูสามารถใช้สหกรณ์นักเรียนเป็นเครื่องมือในการบูรณาการการสอนวิชาต่าง ๆ ได้ เช่น คณิตศาสตร์ จริยธรรม ศิลป การจัดการบัญชี ประชาธิปไตย ฯลฯ

ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก  วงเงิน

งบประมาณที่ได้รับ  15,700  บาท

8.      โครงการปีรณรงค์การสหกรณ์

วัตถุประสงค์

-         ปลูกจิตสำนึกด้านความเป็นเจ้าของ,การมีส่วนร่วมทำธุรกิจ,การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน,ความเป็นสหกรณ์ และความเอื้ออาทรต่อชุมชน

-         การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ / การเรียนรู้ 

ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบ  1  สหกรณ์ คือสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  40,000  บาท

9.      โครงการติดตามเร่งรัดการใช้เงินกู้

วัตถุประสงค์

-         นำเสนอคำขอกู้เงินได้ถูกต้องและรวดเร็ว

-         มีการนำเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์

-         มีการส่งใช้เงินกู้ตามกำหนดสัญญา

ติดตามการดำเนินงานการใช้เงินกู้ของสหกรณ์จากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ เช่น กองทุนพัฒนา

สหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และอื่น ๆ   มีสหกรณ์กู้เงินรวม  16  สหกรณ์  จำนวน  43  สัญญา คิดเป็นวงเงินกู้ยืมรวม  156,291,200  บาท

10. โครงการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์

วัตถุประสงค์

-         เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ตาม พ...จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เข้าเป็น

                              สมาชิกนิคมสหกรณ์

-         เพื่อออกหนังสืออนุญาต(กสน.3)ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่รับจัดสรร

                      -         เพื่อออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์นำไปขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้น ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

                          ดำเนินโครงการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์  จำนวน  2  แห่ง ดังนี้

1.  นิคมสหกรณ์ท่ายาง

-   ออก กสน.3  ได้จำนวน 25 ราย  รวม 33 แปลง  เนื้อที่  127  ไร่

     -   ออก กสน.5  ได้จำนวน 55 ราย  รวม 66 แปลง  เนื้อที่  314  ไร่

2.  นิคมสหกรณ์ชะอำ

-   ออก กสน.3  ได้จำนวน 2,036 ราย  รวม 3,913 แปลง  เนื้อที่  26,015  ไร่

-   ออก กสน.5  ได้จำนวน  921 ราย   รวม 1,199 แปลง  เนื้อที่   8,382  ไร่     

11. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร

วัตถุประสงค์

-         เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคเกษตรเป็นแหล่งกลางในการรับเทคโนโลยีและความช่วยเหลือในการผลิต และสามารถกระจายพันธุ์ที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

                          ส่งเสริมการผลิตในสหกรณ์เป้าหมาย  2  สหกรณ์  คือ

                          1.         สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด  ผลการดำเนินงาน ผลิตข้าวได้จำนวน 363.805 ตัน ผ่านมาตรฐาน 260.225 ตัน  จำหน่าย 260.225 ตัน   ราคา 8,000 บาท/ตัน

                          2.  สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด  ผลการดำเนินงาน ผลิตข้าวได้จำนวน 360.620 ตัน ผ่านมาตรฐาน 310.610 ตัน จำหน่าย 210.032 ตัน   ราคา 8,000 บาท

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@