ประมวลภาพเป็นข่าว ปี 48

 งานเพชรบุรีร่วมใจ ปี 2548 26 กุมภาพันธ์ 2548 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในงานนี้ ได้แสดงถึงความมีสามัคคีในหมู่คณะ เสียสละ ของหมู่สหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุ่รี ว่ามีความกลมเกลียวรักใคร่ จากกิจกรรมที่ทำ อาทิเช่น การทำบุญเลี้ยงพระ การบริจาคโลหิต  การประกวดจินตลีลา การประกวดตอบปัญหาชิงรางวัลนักเรียน  การแข่งขันกีฬามหาสนุก  ผลออกมาเป็นที่ชื่นชมพอใจมาก 
 

 

ตรวจเยี่ยมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสุดารัตน์   เหล่าวิชยา                 

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2548  นางสุดารัตน์  เหล่าวิชยา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้
             1. มาปฏิบัติราชการตรวจงาน 5 ส.
             2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์  พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยฯ

 

     มพิธีเปิดงานสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค ครั้งที่ 7     
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2548  เวลา 16.30 น   ณ สนามกีฬาเทศบาล (สนามหน้าเขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายเกียรติศักดิ์  ธนวัฒนากุล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมตัดริบบิ้นเปิดงาน โดยท่านสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายชนินทร  สุวรรณสุขุม  ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี     ในงานนี้ได้รับความไว้ใจจากสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆทั่วประเทศ นำสินค้ามาจำหน่ายอย่างมากมาย และการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มาจับจ่ายซื้อสินค้าในงานอย่างคับคั่ง

 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
          
  ได้จัดให้มีการเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์ขึ้นเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2548  เวลา 11.00 ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัด   เป็นการเจรจากันระหว่างสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  จำกัด  กับสหกรณ์ในจังหวัดชุมพร  จำนวน  สหกรณ์

 

       โครงการฝึกอบรม"การบริหารการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินคั่งค้าง"     
                         เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2548   สหกรณ์ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ"การบริหารการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินคั่งค้าง" ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 4 สหกรณ์ด้วยกัน ได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด , สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด , สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขาม จำกัด , สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด  โดยใช้งบจากทุนการศึกษาอบรมของสหกรณ์  เนื่อหาวิชาประกอบด้วย บทบาทหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ การบริหารการเงินและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน  ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  เทคนิคการติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้สินคั่งค้าง  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 18-19 มิถุนายน 2548 รวม 2 วัน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 29,800 บาท 

 

 

                   โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการสหกรณ์

               ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการเสริมสร่างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการสหกรณ์เพื่อดำเนินการเผยแพร่การสหกรณ์สู่องค์กรชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มกิจกรรมในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มกิจกรรมของประชาชนที่ต้องการใช้หลักการสหกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม และให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดาเนินการจัดกลุ่มกิจกรรมในโรงเรียนโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4-6 ในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี  โดยกำหนดให้การศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24  มิถุนายน  2548

 

นักเรียน ตชด. ดูงานนอกสถานที่

                 นักเรียน ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก และนักเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะครู รวม 40 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน สหกรณ์การประมงบ้านแหลม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรขาวนาเกลือบ้านแหลม จำกัด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเป็นไปตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2548  เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และสร้างความประทับใจให้แก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 

                            การกระจายลำไยสด ปี 2548     
                     กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดำเนินการกระจายลำไยสดไปยังตลาดจังหวัดนอกแหล่งผลิตลำไย รวม 64 จังหวัด เป้าหมาย 20,000 ตัน โดยกระจายลำไยสดสู่ตลาดระดับตำบล จำนวน 12,096 ตัน และตลาดเครือข่ายสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ จำนวน 7,904 ตัน
                          สำหรับจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้กระจายลำไยสด ปริมาณ 286 ตัน โดยกระจายสู่ตลาดระดับตำบล (อบต.)  ปริมาณ 186 ตัน  และกระจายสู่ตลาดเครือข่ายสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์)  ปริมาณ 100 ตัน โดยรับกระจายลำไยจากจังหวัดเชียงราย                

 

                                        โครงการยุวสหกรณ์
                              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการยุวสหกรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากภารกิจการสอนวิชาการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังอุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์แก่เพื่อนนักเรียนและบุคคลเกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายยุวสหกรณ์ประกอบด้วย นักเรียน ชั้น ป.4 - ป.5 ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนละ 8 คน จำนวน 10 โรงเรียนซึ่งระยะเวลาการจัดโครงการนี้ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2548 สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จ.เพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ต.ช.ด. จังหวัดเพชรบุรี

                กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน ต.ช.ด. หมู่บ้านห้วยโสก  ได้รับรางวัลการประกวดบันทึกรายงานการประชุม ในสหกรณ์นักเรียน  นายสุวรรณ    มีหกวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ได้ชี้แจง กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก  ตั้งอยู่  ณ หมู่ 9 ต. ป่าเด็ง  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  เปิดการสอนนักเรียนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสหกรณ์มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  185  คน  ครู 9 คน  ปัจจุบันมี ด.ต. ชนินทร์  บุญส่ง  เป็นครูใหญ่     ในปีงบประมาณ 2548 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้จัดให้มีการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน ต.ช.ด. ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีโรงเรียน ต.ช.ด. 2 แห่ง  จากการประกวด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ได้รับรางวัลบันทึกรายงานการประชุมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท  โดย ส.ต.ต.หญิง นันทยา  ทองอาบ ครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้แทนรับมอบ    

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี่ตรวจเยี่ยมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

                         นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง , ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 15 และ 16  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548  ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายวีระชัย เจนเจริญวงศ์  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  และหัวหน้าศูนย์ต่าง ๆ  ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  พร้อมให้คำบรรยายข้อมูลต่าง ๆ แก่รองผู้ว่าฯ จนเป็นที่พอใจ

 

 

โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี  ครบรอบ 140 ปี
 

                        เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน  2548  โรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้จัดงานครบรอบ 140 ปี  โดยงานจัดเป็นนิทรรศการทางวิชาการ  งานนี้ทางโรงเรียนได้เชิญชวนให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ไปออกงานนิทรรศการ ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยท่านวีระชัย เจนเจริญวงศ์  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานนี้ จึงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ   งานนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าชมเป็นจำนวนมาก