โครงการออมทรัพย์วันละบาท

สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด

******************
 

                         เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี  สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด ได้ดำเนินโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและโครงการออมทรัพย์วันละบาทแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 ของโรงเรียนบ้านสระพัง จำนวน 64 คน  เมื่อวันที่ 14 กรกาคม  2549  ซึ่งสหกรณ์ฯ  ได้มอบกระต่ายออมสินออมทรัพย์วันละบาทฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้แก่นักเรียนเพื่อฝึกนิสัยการออมในวัยเรียน