บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งผู้ตรวจการสหกรณ์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ที่ตรวจการ
1  นายปัญญา     พึงประสพ  นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี  จำกัด
       สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย  จำกัด
       สหกรณ์การเกษตรท่ายาง  จำกัด
       สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  จำกัด
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จำกัด
2  นางนันทวัน     ออไอศูรย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7  สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการสนับสนุน
       ทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน  จำกัด
       สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จำกัด
       ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก  จำกัด
3  นายสุวรรณ     มีหกวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทานสามัคคี  จำกัด
       สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเพชรบุรี  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองกระทุ่มพัฒนา  จำกัด
4  นางพรสวรรค์     แก้วเจริญ  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7  สหกรณ์ประมงชายฝั่งบ้านแหลม  จำกัด
       สหกรณ์บริการเดินรถเพชรบุรี  จำกัด
       ร้านสหกรณ์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  จำกัด
       สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดตำรวจตระเวน
       ชายแดน  จำกัด
5  นายพงษ์ธร     สองสี  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7  สหกรณ์การประมงบ้านแหลม  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังตะโกพัฒนา  จำกัด
       สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติเพื่อมวลชนไทย จำกัด
6  นางวรลักษณ์     ขุนทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7  สหกรณ์การเกษตรตำบลไร่ส้ม  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดป่าแป้น  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสามัคคี  จำกัด
7  นายสมชาติ     ผ่องสว่าง  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7  สหกรณ์การเกษตรห้วยแม่เพรียงหนึ่ง  จำกัด
       สหกรณ์การเกษตรห้วยแม่เพรียงสอง  จำกัด
       สหกรณ์บริการไทยช่วยไทยแก่งกระจาน  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์  จำกัด
8  นายวัฒนา     ด้วงพิบูลย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินทราย  จำกัด
9  นางลักษมี     ศรีประภา  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์  7  สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง  จำกัด
       ร้านวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยท่าช้าง  จำกัด
10  นายประเสริฐ     ธนะไชย  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์  7  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนบ้านท่าโล้  จำกัด
11  นายสวัสดิ์     อัครชาญชัยนนท์  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์  7  สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยทรายเหนือ  จำกัด
       สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย  จำกัด
12  นายชาลี     ฉ่ำแช่ม  นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว.  สหกรณ์โคนมท่ายาง  จำกัด
       สหกรณ์นิคมท่ายาง  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย  จำกัด
13  นางขวัญเรือน     จันทสโร  นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว.  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพชรบุรี  จำกัด
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี  จำกัด
       สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี  จำกัด
14  นางผาณิต     สุภณาวรรณ์  นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว.  สหกรณ์การเกษตรชะอำ  จำกัด
       สหกรณ์นิคมชะอำ  จำกัด
       สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกเพชรบุรี  จำกัด
15  นายประมาณ     พึ่งอวยผล  นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนายาง  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย  จำกัด
16  นายสัญชัย     ชัยจรินันท์  นักวิชาการสหกรณ์ 6   สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทรงธรรม  จำกัด
       สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย  จำกัด
       สหกรณ์โคนมก้าวหน้าเพชรบุรี  จำกัด
17  นายสุวิทย์     ทุมมณี   เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์  6  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน  จำกัด
       สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรงสามัคคี  จำกัด
18  นายชัยยุทธ     นิลผึ้ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์  6  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยเสือสามัคคี  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี  จำกัด
19  นายมนตรี     โภคาสัมฤทธิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์  6  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านใหม่สามัคคี  จำกัด
       สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธกส.
       เพชรบุรี  จำกัด
20  นางสมทบ     สุขสัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์  6  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานซีเมนต์  จำกัด
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดนาพรม  จำกัด