รายชื่อสหกรณ์  ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
   จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์
  สหกรณ์ทั้งหมด
77  สหกรณ์
100  %
  สหกรณ์ที่บันทึก
0  สหกรณ์
.00  %
  สหกรณ์ที่ยังไม่บันทึก
77  สหกรณ์
100.00  %

ลำดับที่
อำเภอ
รายชื่อสหกรณ์สถานะดำเนินการที่ยังไม่บันทึกลง Profile
1
 กุยบุรี  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์
2
 กุยบุรี  สหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม
3
 กุยบุรี  สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านรวมไทย
4
 กุยบุรี  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเกด - กุยบุรี
5
 กุยบุรี  สหกรณ์โคนมกุยบุรี
6
 กุยบุรี  สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7
 กุยบุรี  สหกรณ์ออมทรัพย์ผลไม้กระป๋องประจวบ
8
 ทับสะแก  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ เนินดินแดง
9
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อพป.บ้านมะเดื่อทอง
10
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสวนส้ม
11
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสีดางาม
12
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ
13
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า
14
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน
15
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก
16
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาประชาราษฎร์
17
 ทับสะแก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมอสาม
18
 ทับสะแก  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยยาง
19
 ทับสะแก  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง
20
 บางสะพาน  สหกรณ์กองทุนสวนยางบางสะพาน
21
 บางสะพาน  สหกรณ์กองทุนสวนยางพงศ์ประศาสน์พัฒนา
22
 บางสะพาน  สหกรณ์กองทุนสวนยางร่อนทองพัฒนา
23
 บางสะพาน  สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน
24
 บางสะพาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนแหลมใหญ่
25
 บางสะพาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนราษฎร์ประสงค์พัฒนา
26
 บางสะพาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังน้ำเขียวพัฒนา
27
 บางสะพาน  สหกรณ์โคนมบางสะพาน
28
 บางสะพาน  สหกรณ์ชาวสวนมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์
29
 บางสะพาน  สหกรณ์นิคมบางสะพาน
30
 บางสะพาน  สหกรณ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
31
 บางสะพานน้อย  สหกรณ์การเกษตร ปชด. ไร่บน
32
 บางสะพานน้อย  สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย
33
 บางสะพานน้อย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่องลมพัฒนา
34
 บางสะพานน้อย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางเบิด
35
 บางสะพานน้อย  สหกรณ์บ้านทุ่งทรายทอง
36
 บางสะพานน้อย  สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินบางสะพานน้อย
37
 บางสะพานน้อย  สหกรณ์ผู้ผลิตยางบางสะพานน้อย
38
 ปราณบุรี  ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก
39
 ปราณบุรี  ร้านสหกรณ์ค่ายธนะรัชต์
40
 ปราณบุรี  สหกรณ์การเกษตรปราณบุรี
41
 ปราณบุรี  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปรือน้อย
42
 ปราณบุรี  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์
43
 ปราณบุรี  สหกรณ์สวนยางปราณบุรี
44
 ปราณบุรี  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการกำลังสำรอง
45
 ปราณบุรี  สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารราบ
46
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์
47
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย
48
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสวนขวัญ
49
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปี่ยมสุขประจวบคีรีขันธ์
50
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองหิน
51
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย
52
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ชาวไร่หนองปุหลก
53
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ชาวสวนยางพาราประจวบคีรีขันธ์
54
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
55
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5
56
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์
57
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
58
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
59
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์
60
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
61
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์สมานมิตร
62
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
63
 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64
 สามร้อยยอด  สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด
65
 สามร้อยยอด  สหกรณ์บริการสามร้อยยอด
66
 สามร้อยยอด  สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด - ปราณบุรี
67
 หัวหิน  สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง
68
 หัวหิน  สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่
69
 หัวหิน  สหกรณ์การเกษตรหัวหิน
70
 หัวหิน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพลับพัฒนา
71
 หัวหิน  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนเขาพิทักษ์
72
 หัวหิน  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่
73
 หัวหิน  สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดหัวหิน
74
 หัวหิน  สหกรณ์ชาวสวนยางหัวหิน
75
 หัวหิน  สหกรณ์บริการโดลไทยแลนด์
76
 หัวหิน  สหกรณ์บริการหมู่บ้านสวัสดิการศูนย์การทหารราบเขาควง
77
 หัวหิน  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : pich_p@cpd.go.th