รายชื่อสหกรณ์  ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
   จังหวัด :  เชียงราย
  สหกรณ์ทั้งหมด
156  สหกรณ์
100  %
  สหกรณ์ที่บันทึก
0  สหกรณ์
.00  %
  สหกรณ์ที่ยังไม่บันทึก
156  สหกรณ์
100.00  %

ลำดับที่
อำเภอ
รายชื่อสหกรณ์สถานะดำเนินการที่ยังไม่บันทึกลง Profile
1
 ขุนตาล  สหกรณ์การเกษตรขุนตาล
2
 ขุนตาล  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล
3
 ขุนตาล  สหกรณ์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย
4
 ขุนตาล  สหกรณ์ผู้ปลูกลำไยขุนตาล
5
 เชียงของ  สหกรณ์การเกษตรเชียงของ
6
 เชียงของ  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตริมโขง
7
 เชียงของ  สหกรณ์ขนส่งเชียงของ
8
 เชียงของ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ
9
 เชียงของ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งอ่างพัฒนา
10
 เชียงของ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา
11
 เชียงของ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยซ้อสหชุมชน
12
 เชียงของ  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีดอนชัย
13
 เชียงของ  สหกรณ์ยางพาราเชียงของ
14
 เชียงของ  สหกรณ์สตรีเชียงของ
15
 เชียงแสน  สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงสะโงะ
16
 เชียงแสน  สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน
17
 เชียงแสน  สหกรณ์การทำสวนยางเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรเชียงแสน
18
 ดอยหลวง  สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินดอยหลวง
19
 ดอยหลวง  สหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา
20
 ดอยหลวง  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านป่าแดง
21
 ดอยหลวง  สหกรณ์ยางพาราดอยหลวง
22
 เทิง  สหกรณ์การเกษตรงิ้วพัฒนา
23
 เทิง  สหกรณ์การเกษตรตุ้มรวงทอง
24
 เทิง  สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง
25
 เทิง  สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า
26
 เทิง  สหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาม
27
 เทิง  สหกรณ์แปรรูปการเกษตรเชียงเคี่ยน
28
 เทิง  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านสันทรายมูล
29
 เทิง  สหกรณ์หอมแดงเมืองเทิง
30
 ป่าแดด  สหกรณ์การเกษตรป่าแดด
31
 ป่าแดด  สหกรณ์การผลิตลำไยอำเภอป่าแดด
32
 ป่าแดด  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรำจวนร่วมใจ
33
 ป่าแดด  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีเหลือง
34
 ป่าแดด  สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินป่าแดด
35
 ป่าแดด  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายร่องเปาอำเภอป่าแดด
36
 ป่าแดด  สหกรณ์ผู้ปลูกลำไยตำบลสันมะค่า
37
 ป่าแดด  สหกรณ์พัฒนาสตรีป่าแดด
38
 ป่าแดด  สหกรณ์ยางพาราอำเภอป่าแดด
39
 พญาเม็งราย  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินห้วยก้าง
40
 พญาเม็งราย  สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย
41
 พญาเม็งราย  สหกรณ์บริการรวมพลังชุมชนบ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 13
42
 พญาเม็งราย  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเวียงหวาย
43
 พญาเม็งราย  สหกรณ์ผู้ปลูกไม้ผลพญาเม็งราย
44
 พาน  สหกรณ์ อ.บ.ต. สันกลาง
45
 พาน  สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน
46
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทานตะวันสายสัมพันธ์
47
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์
48
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำทรัพย์ทวี
49
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่เย็นพัฒนา
50
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ลาว
51
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกลาง
52
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันต้นแหน
53
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันทรายเจริญทรัพย์
54
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58
55
 พาน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองผักจิก
56
 พาน  สหกรณ์เคหสถานเมืองพานมั่นคง
57
 พาน  สหกรณ์โคนมเชียงราย
58
 พาน  สหกรณ์ชาวสวนยางพาราพาน
59
 พาน  สหกรณ์ประมงพาน
60
 พาน  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย
61
 พาน  สหกรณ์พัฒนาสตรีเมืองพาน
62
 พาน  สหกรณ์ยางพาราพาน
63
 พาน  สหกรณ์ลำไยเมืองพาน
64
 เมืองเชียงราย  ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
65
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ริมกก
66
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย
67
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย
68
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรแม่ยาว
69
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนเชียงราย
70
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรลำไยเมืองเชียงราย
71
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงราย
72
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยชมภู
73
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม
74
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยลาน
75
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าอ้อ
76
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าซางวิวัฒน์
77
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ
78
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขม
79
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เครือข่ายกลุ่มอาชีพเชียงราย
80
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เคหชุมชนรอยพระพุทธบาท
81
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เคหสถานธารน้ำกรณ์เชียงราย
82
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เคหสถานล้านนาเชียงราย
83
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เคหสถานสามัคคีพัฒนามั่นคง
84
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์เดินรถเชียงราย
85
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์นครเชียงราย
86
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์บริการรถเช่าเชียงราย
87
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ปาล์มน้ำมันล้านนา
88
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ผู้ปลูกลิ้นจี่ห้วยชมภู
89
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์รถบริการท่าอากาศยานเชียงราย
90
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
91
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
92
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเม็งรายมหาราช
93
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ออมทรัพย์เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์
94
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
95
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบเชียงราย
96
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
97
 เมืองเชียงราย  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย
98
 แม่จัน  สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรเชียงราย
99
 แม่จัน  สหกรณ์การเกษตรแม่จัน
100
 แม่จัน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน
101
 แม่จัน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าสักขวางสามัคคี
102
 แม่จัน  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำจันจว้า
103
 แม่จัน  สหกรณ์ออมทรัพย์ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
104
 แม่ฟ้าหลวง  สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง
105
 แม่ฟ้าหลวง  สหกรณ์การเกษตรลุ่มน้ำแม่คำ
106
 แม่ฟ้าหลวง  สหกรณ์ชาดอยตุง
107
 แม่ฟ้าหลวง  สหกรณ์รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ห้วยหยวกป่าโซ
108
 แม่ฟ้าหลวง  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง
109
 แม่ลาว  สหกรณ์การเกษตรแม่ลาว
110
 แม่ลาว  สหกรณ์เกษตรรุ่งเรือง
111
 แม่ลาว  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัตน
112
 แม่ลาว  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยส้านพลับพลา
113
 แม่ลาว  สหกรณ์โคนมแม่ลาว
114
 แม่ลาว  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานฝายถ้ำวอก
115
 แม่สรวย  สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
116
 แม่สรวย  สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
117
 แม่สรวย  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี
118
 แม่สรวย  สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษแม่สรวย
119
 แม่สรวย  สหกรณ์ผู้ผลิตลำไยแม่สรวย
120
 แม่สรวย  สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอแม่สรวย
121
 แม่สรวย  สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการบ้านขุนสรวย
122
 แม่สรวย  สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการแม่โมงกลาง
123
 แม่สรวย  สหกรณ์รวมเกษตรแม่สรวย
124
 แม่สรวย  สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเชียงราย
125
 แม่สรวย  สหกรณ์สวนส้มดอยวาวี
126
 แม่สาย  สหกรณ์การเกษตรแม่สาย
127
 แม่สาย  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแม่สาย
128
 แม่สาย  สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่สาย
129
 แม่สาย  สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ
130
 เวียงแก่น  สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยแล้ง
131
 เวียงแก่น  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตตำบลปอ
132
 เวียงแก่น  สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงแก่น
133
 เวียงแก่น  สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ผาตั้ง
134
 เวียงแก่น  สหกรณ์ยางพาราอำเภอเวียงแก่น
135
 เวียงแก่น  สหกรณ์ส้มโอเวียงแก่น
136
 เวียงชัย  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย
137
 เวียงชัย  สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตและแปรรูปยางพาราเวียงชัย
138
 เวียงชัย  สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย
139
 เวียงชัย  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเวียงเหนือ
140
 เวียงชัย  สหกรณ์หนองหลวง
141
 เวียงเชียงรุ้ง  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงเชียงรุ้ง
142
 เวียงเชียงรุ้ง  สหกรณ์การเกษตรเวียงเชียงรุ้ง
143
 เวียงเชียงรุ้ง  สหกรณ์สตรีเวียงเชียงรุ้ง
144
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยโป่ง
145
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์การเกษตรบ้านขุนลาว
146
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงป่าเป้า
147
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์การเกษตรเมืองน้อยห้วยน้ำริน
148
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า
149
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคริสตจักรสามัคคีธรรมป่างิ้ว
150
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนพูนทรัพย์
151
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่เจดีย์ใหม่
152
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์ผู้เพาะเห็ดเวียงป่าเป้า
153
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการห้วยน้ำกืน
154
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์ไฟฟ้าบ้านห้วยทราย
155
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์ยางพาราเวียงป่าเป้า
156
 เวียงป่าเป้า  สหกรณ์สมุนไพรอภิวัฒน์ยาไทย
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : pich_p@cpd.go.th