Report Profile
:: ข้อมูลทั่วไป
:: ปีข้อมูลที่ท่านเลือก = => 2554
 1. ชื่อสหกรณ์ :   สหกรณ์ออมทรัพย์ เอไอเอส  
 2. ประเภท :    สหกรณ์ออมทรัพย์   
 3. ที่อยู่ :   414 อาคารชินวัตร 1 - - - สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 4. หมายเลขโทรศัพท์ :     -    หมายเลขโทรสาร :   -  
 5. Email :     WebSite URL :    
 6. จดทะเบียนเมื่อวันที่ :    วันที่ :   17/09/2551     ทะเบียนเลขที่ :   1010001025518  
 7. วันสิ้นปีทางบัญชี :   ณ วันที่  31 สิงหาคม   ของทุกปี  

                         :: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 
 (เพื่อรวบรวมเป็นสถิตสหกรณ์)

 8. จำนวนสมาชิก :   3,596  ราย      เป็นชาย : 1,403 ราย      เป็นหญิง : 2,193 ราย  
 9. จำนวนหุ้น :   21,092,632  หุ้น        จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   210,926,320.00  บาท  
 10. ประธานกรรมการ :    1. นาย  สุพจน์  วาทิตพันธุ์   
 13. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล
2  น.ส. ศันสนีย์ กัมพลานุวัตร
3  นาย พิภพ ไทยบุญนาค
4  นาย ชลัฐ ชินกาญจนโรจน์
5  นาย ฉลวา เขียวโสภณ
6  นาง วรรณภา จิตเชษม
7  น.ส. เยาวลักษณ์ พุกเนียม
8  ส.ต.อ. ประวิตร จิตรปัญญา
9  นาย ธนะศักดิ์ ศรีสุข
10  ร.ต..งหญิง สุจินต์ ลิมป์ธรรมวุฒิ
11  นาย ทินกร คูอริยกุล
12  น.ส. มลฤดี สุคนธมิต
13  นาง เขมจิรา เหสุขสวัสดิ์
14  นาง จารุวรรณ อิทธิอาวัชกุล
15    
 
  รวมกรรมการชาย :  7  ราย        รวมกรรมการหญิง :  7  ราย
 
 14. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1  นาง สุวิมล  กุลาเลิศ
2
   
3
     
4
   
5
    
 15. ผู้จัดการ :
       
 นาย เกียรติรัตน์  เลิกอุนากร
 16. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ :   
  จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ : 3 ราย
  เป็นชาย :  1  ราย    เป็นหญิง :  2 ราย :: ข้อมูลธุรกิจหลัก (คลิกเลือกหน้าข้อที่สหกรณ์ทำธุรกิจ)

 
1.
 รับฝากเงิน 
2.
 ให้เงินกู้ 
3.
 รวบรวมผลิตผลสมาชิก :  (ระบุผลิตผลหลักที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก)
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
4.
 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย :     ปัจจัยการผลิต  สินค้าอุปโภคบริโภค   อื่นๆ 
5.
 แปรรูปผลผลิต :  (ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์)
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
 


   หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดกับสหกรณ์อีกครั้ง
                   Update ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี