Report Profile
:: ข้อมูลทั่วไป
:: ปีข้อมูลที่ท่านเลือก = => 2554
 1. ชื่อสหกรณ์ :   สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
 2. ประเภท :    สหกรณ์ออมทรัพย์   
 3. ที่อยู่ :   2 3 - นาวงประชาพัฒนา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
 4. หมายเลขโทรศัพท์ :     0 2152 0926, 0 2193 6031    หมายเลขโทรสาร :   0 2152 0926  
 5. Email :   afde.se@hotmail.com  WebSite URL :  -  
 6. จดทะเบียนเมื่อวันที่ :    วันที่ :   09/07/2519     ทะเบียนเลขที่ :   กพธ.52/2519  
 7. วันสิ้นปีทางบัญชี :   ณ วันที่  31 ธันวาคม   ของทุกปี  

                         :: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 
 (เพื่อรวบรวมเป็นสถิตสหกรณ์)

 8. จำนวนสมาชิก :   6,868  ราย      เป็นชาย : 5,555 ราย      เป็นหญิง : 1,313 ราย  
 9. จำนวนหุ้น :   73,029,932  หุ้น        จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   730,299,320.00  บาท  
 10. ประธานกรรมการ :    1. พล.อ.  ดุลกฤต  รักษ์เผ่า   
 13. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล
2  พล.ท. วิเชียร ศิริสุนทร
3  พล.ท. ธวัชชัย บุญศรี
4  พล.ท. ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
5  พ.อ.หญิง รัตนาภรณ์ รื่นเริง
6  พล.ต. นเรนทร์ สิริภูบาล
7  พล.ต. สุพจน์ สุวรรณาเตมีย์
8  พ.อ. โกศล กิจกุลธนันต์
9  พ.อ. กฤดา เต๋วิยะ
10  น.อ. จักรพงษ์ นวลชื่น
11  พ.อ. สุชาติ เว่บ้านแพ้ว
12  พ.อ. สุเมธ พรหมตรุษ
13  พ.อ. กิติชาติ นิลขำ
14  พ.อ. กฤษฎิ์ชัย จำนงเนียร
15  พ.อ. สมพงษ์ เภาพูล
 
  รวมกรรมการชาย :  14  ราย        รวมกรรมการหญิง :  1  ราย
 
 14. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1  นาง สุรางค์  ปราสาททอง
2
   
3
     
4
   
5
    
 15. ผู้จัดการ :
       
 น.อ.หญิง คมคาย  มั่นเหมือนป้อม
 16. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ :   
  จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ : 24 ราย
  เป็นชาย :  3  ราย    เป็นหญิง :  21 ราย :: ข้อมูลธุรกิจหลัก (คลิกเลือกหน้าข้อที่สหกรณ์ทำธุรกิจ)

 
1.
 รับฝากเงิน 
2.
 ให้เงินกู้ 
3.
 รวบรวมผลิตผลสมาชิก :  (ระบุผลิตผลหลักที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก)
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
4.
 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย :     ปัจจัยการผลิต  สินค้าอุปโภคบริโภค   อื่นๆ 
5.
 แปรรูปผลผลิต :  (ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์)
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
 


   หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดกับสหกรณ์อีกครั้ง
                   Update ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี