Report Profile
:: ข้อมูลทั่วไป
:: ปีข้อมูลที่ท่านเลือก = => 2554
 1. ชื่อสหกรณ์ :   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2. ประเภท :    สหกรณ์ออมทรัพย์   
 3. ที่อยู่ :   114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สุขุมวิท23 สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
 4. หมายเลขโทรศัพท์ :     0 2259 1474    หมายเลขโทรสาร :   0 2261 5703  
 5. Email :   swutccmail@swutcc.co.th  WebSite URL :  www.swutcc.co.th  
 6. จดทะเบียนเมื่อวันที่ :    วันที่ :   02/01/2511     ทะเบียนเลขที่ :   89/11285  
 7. วันสิ้นปีทางบัญชี :   ณ วันที่  31 ธันวาคม   ของทุกปี  

                         :: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 
 (เพื่อรวบรวมเป็นสถิตสหกรณ์)

 8. จำนวนสมาชิก :   8,093  ราย      เป็นชาย : 2,989 ราย      เป็นหญิง : 5,104 ราย  
 9. จำนวนหุ้น :   301,505,193  หุ้น        จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   3,015,051,930.00  บาท  
 10. ประธานกรรมการ :    1. นาย  ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์   
 13. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล
2  นาย เฉลียว พันธ์สีดา
3  นาย เกษม บุณยวัชระ
4  นาง สุนีย์ ลี่ไพบูลย์
5  นาง ชาดา กลิ่นเจริญ
6  นาย วิทยา อรรถโยโค
7  นาง นงนวล พงษ์ไพบูลย์
8  นาง พนอ อัศวรุจานนท์
9  นาย ครื่น มณีโชติ
10  นาย ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
11  นาย พิชิตร มีพจนา
12  นาย พินิจ สีทอง
13  นาง มะลิคม สอนสา
14  นาย รุ่งรัตน์ พระนาค
15  นาย สมชาย ไกรสังข์
 
  รวมกรรมการชาย :  10  ราย        รวมกรรมการหญิง :  5  ราย
 
 14. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1  นาย สุพัฒน์  ศานติรัตน์
2
   
3
     
4
   
5
    
 15. ผู้จัดการ :
       
 นาย สัญชัย  เตชะมนูญ
 16. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ :   
  จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ : 34 ราย
  เป็นชาย :  7  ราย    เป็นหญิง :  27 ราย :: ข้อมูลธุรกิจหลัก (คลิกเลือกหน้าข้อที่สหกรณ์ทำธุรกิจ)

 
1.
 รับฝากเงิน 
2.
 ให้เงินกู้ 
3.
 รวบรวมผลิตผลสมาชิก :  (ระบุผลิตผลหลักที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก)
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
4.
 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย :     ปัจจัยการผลิต  สินค้าอุปโภคบริโภค   อื่นๆ 
5.
 แปรรูปผลผลิต :  (ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์)
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
 


   หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดกับสหกรณ์อีกครั้ง
                   Update ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี